Author Archives: konstytucja

Referendum w sprawie nowej konstytucji nie odbędzie się

W odpowiedzi na, uprzejmie rzecz nazywając, żartobliwe pytania pana prezydenta w stylu; ” czy 500 plus wpisać do konstytucji?”, ” czy Polska ma być suwerenna? „, senat nie miał innego wyjścia, jak tylko odrzucić wniosek referendalny.

Posted in Uncategorized | Możliwość komentowania Referendum w sprawie nowej konstytucji nie odbędzie się została wyłączona

Referendum konstytucyjne

Z najnowszych informacji wynika, że referendum konstytucyjne w sprawie nowej konstytucji Polski odbędzie się w dniu 11 listopada 2018 roku razem z wyborami samorządowymi.

Posted in Uncategorized | Możliwość komentowania Referendum konstytucyjne została wyłączona

Konstytucja na sprzedaż

Adres internetowy ( domena ) konstytucja.pl jest na sprzedaż. Strona sporu która zapewni sobie taki atut w środowisku internetowym, może osiągnąć znaczną przewagę wizerunkową. Transakcja jest możliwa za pośrednictwem serwisu aftermarket.pl

Posted in Uncategorized | Możliwość komentowania Konstytucja na sprzedaż została wyłączona

Referendum konstytucyjne

W 2018 odbędzie się w Polsce referendum w sprawie przyjęcia nowej Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej. Na tej stronie będziemy publikować projekty tej najważniejsze ustawy w naszym państwie.

Posted in Uncategorized | Możliwość komentowania Referendum konstytucyjne została wyłączona

O polskiej konstytucji

Konstytucja RP jest, a przynajmniej powinna być, najważniejszym aktem prawa państwowego opartym na ogólnie akceptowanych w danym społeczeństwie wartościach i tradycjach. Inne akty prawne powinny mieć źródło właśnie w konstytucji i powinny być jej bezwzględnie podporządkowane . W dzisiejszych czasach … Continue reading

Posted in prawo | Tagged , | Możliwość komentowania O polskiej konstytucji została wyłączona

Tekst Konstytucji RP – preambuła

KONSTYTUCJA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ z dnia 2 kwietnia 1997 r. (Dz. U. z dnia 16 lipca 1997 r.) W trosce o byt i przyszłość naszej Ojczyzny, odzyskawszy w 1989 roku możliwość suwerennego i demokratycznego stanowienia o Jej losie, my, Naród Polski … Continue reading

Posted in prawo | Tagged | Leave a comment

Konstytucja RP – rozdział 1

Rozdział I RZECZPOSPOLITA Art. 1. Rzeczpospolita Polska jest dobrem wspólnym wszystkich obywateli. Art. 2. Rzeczpospolita Polska jest demokratycznym państwem prawnym, urzeczywistniającym zasady sprawiedliwości społecznej. Art. 3. Rzeczpospolita Polska jest państwem jednolitym. Art. 4. 1. Władza zwierzchnia w Rzeczypospolitej Polskiej należy … Continue reading

Posted in prawo | Możliwość komentowania Konstytucja RP – rozdział 1 została wyłączona

Konstytucja RP – rozdział 2

Rozdział II WOLNOŚCI, PRAWA I OBOWIĄZKI CZŁOWIEKA I OBYWATELA Zasady ogólne Art. 30. Przyrodzona i niezbywalna godność człowieka stanowi źródło wolności i praw człowieka i obywatela. Jest ona nienaruszalna, a jej poszanowanie i ochrona jest obowiązkiem władz publicznych. Art. 31. … Continue reading

Posted in prawo | Możliwość komentowania Konstytucja RP – rozdział 2 została wyłączona

Konstytucja RP – rozdział 3

Rozdział III ŹRÓDŁA PRAWA Art. 87. 1. Źródłami powszechnie obowiązującego prawa Rzeczypospolitej Polskiej są: Konstytucja, ustawy, ratyfikowane umowy międzynarodowe oraz rozporządzenia. 2. Źródłami powszechnie obowiązującego prawa Rzeczypospolitej Polskiej są na obszarze działania organów, które je ustanowiły, akty prawa miejscowego. Art. … Continue reading

Posted in prawo | Możliwość komentowania Konstytucja RP – rozdział 3 została wyłączona

Konstytucja RP – rozdział 4

Rozdział IV SEJM I SENAT Art. 95. 1. Władzę ustawodawczą w Rzeczypospolitej Polskiej sprawują Sejm i Senat. 2. Sejm sprawuje kontrolę nad działalnością Rady Ministrów w zakresie określonym przepisami Konstytucji i ustaw. Wybory i kadencja Art. 96. 1. Sejm składa … Continue reading

Posted in prawo | Możliwość komentowania Konstytucja RP – rozdział 4 została wyłączona

Konstytucja RP – rozdział 5

Rozdział V PREZYDENT RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Art.126. 1.Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej jest najwyższym przedstawicielem Rzeczypospolitej Polskiej i gwarantem ciągłości władzy państwowej. 2.Prezydent Rzeczypospolitej czuwa nad przestrzeganiem Konstytucji, stoi na straży suwerenności i bezpieczeństwa państwa oraz nienaruszalności i niepodzielności jego terytorium. 3.Prezydent Rzeczypospolitej … Continue reading

Posted in prawo | Leave a comment

Konstytucja RP – rozdział 6

Rozdział VI RADA MINISTRÓW I ADMINISTRACJA RZĄDOWA Art. 146. 1. Rada Ministrów prowadzi politykę wewnętrzną i zagraniczną Rzeczypospolitej Polskiej. 2. Do Rady Ministrów należą sprawy polityki państwa nie zastrzeżone dla innych organów państwowych i samorządu terytorialnego. 3. Rada Ministrów kieruje … Continue reading

Posted in prawo | Leave a comment

Konstytucja RP – rozdział 7

Rozdział VII SAMORZĄD TERYTORIALNY Art.163.Samorząd terytorialny wykonuje zadania publiczne nie zastrzeżone przez Konstytucję lub ustawy dla organów innych władz publicznych. Art.164.1.Podstawową jednostką samorządu terytorialnego jest gmina. 2.Inne jednostki samorządu regionalnego albo lokalnego i regionalnego określa ustawa. 3.Gmina wykonuje wszystkie zadania … Continue reading

Posted in prawo | Leave a comment

Konstytucja RP – rozdział 8

Rozdział VIII SĄDY I TRYBUNAŁY Art. 173. Sądy i Trybunały są władzą odrębną i niezależną od innych władz. Art. 174. Sądy i Trybunały wydają wyroki w imieniu Rzeczypospolitej Polskiej. Sądy Art. 175. 1. Wymiar sprawiedliwości w Rzeczypospolitej Polskiej sprawują Sąd … Continue reading

Posted in prawo | Leave a comment

Konstytucja RP – rozdział 9

Rozdział IX ORGANY KONTROLI PAŃSTWOWEJ I OCHRONY PRAWA Najwyższa Izba Kontroli Art. 202. 1. Najwyższa Izba Kontroli jest naczelnym organem kontroli państwowej. 2. Najwyższa Izba Kontroli podlega Sejmowi. 3. Najwyższa Izba Kontroli działa na zasadach kolegialności. Art. 203. 1. Najwyższa … Continue reading

Posted in prawo | Możliwość komentowania Konstytucja RP – rozdział 9 została wyłączona

Konstytucja RP – rozdział 10

Rozdział X FINANSE PUBLICZNE Art. 216. 1. Środki finansowe na cele publiczne są gromadzone i wydatkowane w sposób określony w ustawie. 2. Nabywanie, zbywanie i obciążanie nieruchomości, udziałów lub akcji oraz emisja papierów wartościowych przez Skarb Państwa, Narodowy Bank Polski … Continue reading

Posted in prawo | Możliwość komentowania Konstytucja RP – rozdział 10 została wyłączona

Konstytucja RP – rozdział 11

Rozdział XI STANY NADZWYCZAJNE Art. 228. 1. W sytuacjach szczególnych zagrożeń, jeżeli zwykłe środki konstytucyjne są niewystarczające, może zostać wprowadzony odpowiedni stan nadzwyczajny: stan wojenny, stan wyjątkowy lub stan klęski żywiołowej. 2. Stan nadzwyczajny może być wprowadzony tylko na podstawie … Continue reading

Posted in prawo | Leave a comment

Konstytucja RP – rozdział 12

Rozdział XII ZMIANA KONSTYTUCJI Art. 235. 1. Projekt ustawy o zmianie Konstytucji może przedłożyć co najmniej 1/5 ustawowej liczby posłów, Senat lub Prezydent Rzeczypospolitej. 2. Zmiana Konstytucji następuje w drodze ustawy uchwalonej w jednakowym brzmieniu przez Sejm i następnie w … Continue reading

Posted in prawo | Leave a comment

Konstytucja RP – rozdział 13

Rozdział XIII PRZEPISY PRZEJŚCIOWE I KOŃCOWE Art. 236. 1. W okresie 2 lat od dnia wejścia w życie Konstytucji Rada Ministrów przedstawi Sejmowi projekty ustaw niezbędnych do stosowania Konstytucji. 2. Ustawy wprowadzające w życie art. 176 ust. 1 w zakresie … Continue reading

Posted in prawo | Możliwość komentowania Konstytucja RP – rozdział 13 została wyłączona