Category Archives: prawo

O polskiej konstytucji

Konstytucja RP jest, a przynajmniej powinna być, najważniejszym aktem prawa państwowego opartym na ogólnie akceptowanych w danym społeczeństwie wartościach i gerze genç kızlar tradycjach. Inne akty prawne powinny mieć źródło właśnie w konstytucji i powinny być jej bezwzględnie podporządkowane . … Continue reading

Posted in prawo | Tagged , | Możliwość komentowania O polskiej konstytucji została wyłączona

Tekst Konstytucji RP – preambuła

KONSTYTUCJA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ z dnia 2 kwietnia mersin bayan 1997 r. (Dz. U. z dnia 16 lipca 1997 r.) W trosce o byt i przyszłość naszej Ojczyzny, odzyskawszy w 1989 roku możliwość suwerennego i demokratycznego stanowienia o Jej losie, my, … Continue reading

Posted in prawo | Tagged | Leave a comment

Konstytucja RP – rozdział 1

Rozdział I RZECZPOSPOLITA Art. 1. Rzeczpospolita Polska jest dobrem wspólnym wszystkich obywateli. Art. 2. Rzeczpospolita Polska jest demokratycznym państwem prawnym, urzeczywistniającym zasady sprawiedliwości społecznej. Art. 3. Rzeczpospolita Polska jest państwem jednolitym. Art. 4. 1. Władza zwierzchnia w Rzeczypospolitej Polskiej należy … Continue reading

Posted in prawo | Możliwość komentowania Konstytucja RP – rozdział 1 została wyłączona

Konstytucja RP – rozdział 2

Rozdział II WOLNOŚCI, PRAWA I OBOWIĄZKI gerze eskort CZŁOWIEKA I OBYWATELA Zasady ogólne Art. 30. Przyrodzona i niezbywalna godność człowieka stanowi źródło wolności i praw człowieka i obywatela. Jest ona nienaruszalna, a jej poszanowanie i ochrona jest obowiązkiem władz publicznych. … Continue reading

Posted in prawo | Możliwość komentowania Konstytucja RP – rozdział 2 została wyłączona

Konstytucja RP – rozdział 3

Rozdział III ŹRÓDŁA PRAWA Art. 87. 1. Źródłami powszechnie obowiązującego prawa Rzeczypospolitej Polskiej są: Konstytucja, ustawy, ratyfikowane umowy międzynarodowe oraz rozporządzenia. 2. Źródłami powszechnie obowiązującego prawa Rzeczypospolitej Polskiej są na obszarze działania organów, które je ustanowiły, akty prawa miejscowego. Art. … Continue reading

Posted in prawo | Możliwość komentowania Konstytucja RP – rozdział 3 została wyłączona

Konstytucja RP – rozdział 4

Rozdział IV SEJM I SENAT Art. 95. 1. Władzę ustawodawczą w Rzeczypospolitej Polskiej sprawują Sejm i Senat. 2. Sejm sprawuje kontrolę nad działalnością Rady Ministrów w zakresie określonym przepisami Konstytucji i ustaw. Wybory i kadencja Art. 96. 1. Sejm składa … Continue reading

Posted in prawo | Możliwość komentowania Konstytucja RP – rozdział 4 została wyłączona

Konstytucja RP – rozdział 5

Rozdział V PREZYDENT RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Art.126. 1.Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej jest najwyższym przedstawicielem Rzeczypospolitej Polskiej i gwarantem ciągłości władzy państwowej. 2.Prezydent Rzeczypospolitej czuwa nad przestrzeganiem Konstytucji, stoi na straży suwerenności i bezpieczeństwa państwa oraz nienaruszalności i niepodzielności jego terytorium. 3.Prezydent Rzeczypospolitej … Continue reading

Posted in prawo | Leave a comment

Konstytucja RP – rozdział 6

Rozdział VI RADA MINISTRÓW I mezitli eskort bayan ADMINISTRACJA RZĄDOWA Art. 146. 1. Rada Ministrów prowadzi politykę wewnętrzną i zagraniczną Rzeczypospolitej Polskiej. 2. Do Rady Ministrów należą sprawy polityki państwa nie zastrzeżone dla innych organów państwowych i samorządu terytorialnego. 3. … Continue reading

Posted in prawo | Leave a comment

Konstytucja RP – rozdział 7

Rozdział VII SAMORZĄD TERYTORIALNY Art.163.Samorząd terytorialny wykonuje zadania publiczne nie zastrzeżone przez Konstytucję lub ustawy dla organów innych władz publicznych. Art.164.1.Podstawową jednostką samorządu terytorialnego jest gmina. 2.Inne jednostki samorządu regionalnego albo lokalnego i regionalnego określa ustawa. 3.Gmina wykonuje wszystkie zadania … Continue reading

Posted in prawo | Leave a comment

Konstytucja RP – rozdział 8

Rozdział VIII SĄDY I TRYBUNAŁY Art. 173. Sądy i Trybunały są władzą odrębną i niezależną od innych władz. Art. 174. Sądy i Trybunały wydają wyroki w imieniu Rzeczypospolitej Polskiej. Sądy Art. 175. 1. Wymiar sprawiedliwości w Rzeczypospolitej Polskiej sprawują Sąd … Continue reading

Posted in prawo | Leave a comment

Konstytucja RP – rozdział 9

Rozdział IX ORGANY KONTROLI PAŃSTWOWEJ mersin genç kızlar I OCHRONY PRAWA Najwyższa Izba Kontroli Art. 202. 1. Najwyższa Izba Kontroli jest naczelnym organem kontroli państwowej. 2. Najwyższa Izba Kontroli podlega Sejmowi. 3. Najwyższa Izba Kontroli działa na zasadach kolegialności. Art. … Continue reading

Posted in prawo | Możliwość komentowania Konstytucja RP – rozdział 9 została wyłączona

Konstytucja RP – rozdział 10

Rozdział X FINANSE PUBLICZNE Art. 216. 1. Środki finansowe na cele publiczne są gromadzone i wydatkowane w sposób określony w ustawie. 2. Nabywanie, zbywanie i obciążanie nieruchomości, udziałów lub akcji oraz emisja papierów wartościowych przez Skarb Państwa, Narodowy Bank Polski … Continue reading

Posted in prawo | Możliwość komentowania Konstytucja RP – rozdział 10 została wyłączona

Konstytucja RP – rozdział 11

Rozdział XI STANY NADZWYCZAJNE Art. 228. 1. W sytuacjach szczególnych zagrożeń, jeżeli zwykłe środki konstytucyjne są niewystarczające, może zostać wprowadzony odpowiedni stan nadzwyczajny: stan wojenny, stan wyjątkowy lub stan klęski żywiołowej. 2. Stan nadzwyczajny może być wprowadzony tylko na podstawie … Continue reading

Posted in prawo | Leave a comment

Konstytucja RP – rozdział 12

Rozdział XII ZMIANA KONSTYTUCJI Art. 235. 1. Projekt ustawy o zmianie Konstytucji może przedłożyć co najmniej 1/5 ustawowej liczby posłów, Senat lub Prezydent Rzeczypospolitej. 2. Zmiana Konstytucji następuje w drodze ustawy uchwalonej w jednakowym brzmieniu przez Sejm i następnie w … Continue reading

Posted in prawo | Leave a comment

Konstytucja RP – rozdział 13

Rozdział XIII PRZEPISY PRZEJŚCIOWE I mersin silifke eskort KOŃCOWE Art. 236. 1. W okresie 2 lat od dnia wejścia w życie Konstytucji Rada Ministrów przedstawi Sejmowi projekty ustaw niezbędnych do stosowania Konstytucji. 2. Ustawy wprowadzające w życie art. 176 ust. … Continue reading

Posted in prawo | Możliwość komentowania Konstytucja RP – rozdział 13 została wyłączona